Algemene voorwaarden

Metaalunievoorwaarden
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op uw verzoek toegezonden.

 

Verplichtingen wederverkopers
De wederverkopers van de door Hoopman Machines B.V. te Aalten geproduceerde machines onder de merknaam Holaras verplichten zich tot overhandiging van de, bij de machine, geleverde handleiding aan de gebruiker (koper). Ook is de wederverkoper verplicht de machine in het werk te stellen, om een veilig en deskundig gebruik te verzekeren.


Prijzen
De in de prijslijst vermelde prijzen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Alle voorgaande prijslijsten komen hiermee te
vervallen.


Technische specificaties
Afbeeldingen, maten en gewichten zijn niet bindend. Constructiewijzigingen voorbehouden en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Diverse Holaras machines en systemen zijn gepatenteerd. De Holaras machines voldoen aan de Europese Machinerichtlijnen (CE-markering). Het op de machine aangebrachte typeplaatje mag nimmer verwijderd worden. In voorkomend geval vervallen alsdan eventuele garantieafspraken en rechten.


Garanties - reclames
Deze worden aan de door Hoopman Machines B.V. opgestelde garantievoorwaarden getoetst en afwijkend van de Metaalunievoorwaarden beoordeeld en verwerkt. Eventuele reclames moeten binnen drie dagen schriftelijk worden ingediend. Download hier het garantie aanvraagformulier.


Vrachtkosten
Eventuele vrachtkosten op aanvraag.